DANH MỤC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN

Thứ năm - 03/03/2022 20:13
Uỷ ban nhân dân phường Trường Xuân công bố các danh mục giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
Truc tuyen muc do 3, 4
Truc tuyen muc do 3, 4
1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện. Mức độ 4
2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.
Mức độ 4
3. Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Lĩnh vực: Bảo hiểm.
Mức độ 4
4. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
5. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
6. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
7. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
8. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
9. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
10. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
11. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
12. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
13. Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Lĩnh vực: Chính sách Thuế
Mức độ 4
14. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực: Chứng thực
Mức độ 4
15. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực: Chứng thực
Mức độ 4
16. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Lĩnh vực: Chứng thực
Mức độ 4
17. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Mức độ 4
18. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Mức độ 4
19. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Mức độ 4
20. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Mức độ 4
21. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Mức độ 4
22. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
23. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
24. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
25. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
26. Thủ tục đăng ký khai sinh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
27. Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 4
28. Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Lĩnh vực: Hộ tịch
Mức độ 3
29. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Mức độ 4
30. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Lĩnh vực: Người có công
Mức độ 4
31. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực: Người có công
Mức độ 4
32. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai
Mức độ 4
33. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai
Mức độ 4
34. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai
Mức độ 4
35. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Mức độ 4
36. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Mức độ 4
37. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
38. Thủ tục công nhận hòa giải viên
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
39. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
40. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
41. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
42. Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Mức độ 4
43. Quyết định bán tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
44. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
45. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
46. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
47. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
48. Quyết định thanh lý tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
49. Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
50. Quyết định tiêu huỷ tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
51. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
52. Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
53. Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Mức độ 4
54. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mức độ 4
55. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mức độ 4
56. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mức độ 4
57. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mức độ 4
58. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mức độ 4
59. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mức độ 4
60. Thông báo thay đổi tổ hợp tác
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mức độ 4
61. Thông báo thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mức độ 4
62. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: Thư viện
Mức độ 4
63. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: Thư viện
Mức độ 4
64. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: Thư viện
Mức độ 4
65. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Mức độ 4

66. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Lĩnh vực: Thủy lợi
Mức độ 4
67. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Lĩnh vực: Thủy lợi
Mức độ 4
68. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Lĩnh vực: Thủy lợi
Mức độ 4
69. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Lĩnh vực: Trẻ em
Mức độ 4
70. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Lĩnh vực: Trẻ em
Mức độ 4
71. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Lĩnh vực: Trẻ em
Mức độ 4
72. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Lĩnh vực: Trẻ em
Mức độ 4
73. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Lĩnh vực: Trồng trọt
Mức độ 4
74. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
75. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4

76. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
77. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
78. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
79. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
80. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
81. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
82. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
83. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ
Mức độ 4
84. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Lĩnh vực: Văn hóa dân tộc
Mức độ 4
85. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Lĩnh vực: Văn hóa dân tộc
Mức độ 4
86. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Lĩnh vực: Văn hóa dân tộc
Mức độ 4
87. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
88. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
89. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
90. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
91. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
92. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
93. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
94. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Mức độ 4
95. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
96. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
97. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
98. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
99. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
100. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
101. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
102. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa -- Giao thông vận tải
Mức độ 3
 

Nguồn tin: Bộ phận một cửa UBND phường Trường Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
.